Vol 12, No 9

Letter

Invited Review

  • The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST)

    Xiang-Qun Cui, Yong-Heng Zhao, Yao-Quan Chu, Guo-Ping Li, Qi Li, Li-Ping Zhang, Hong-Jun Su, Zheng-Qiu Yao, Ya-Nan Wang, Xiao-Zheng Xing, Xin-Nan Li, Yong-Tian Zhu, Gang Wang, Bo-Zhong Gu, A-Li Luo, Xin-Qi Xu, Zhen-Chao Zhang, Gen-Rong Liu, Hao-Tong Zhang, De-Hua Yang, Shu-Yun Cao, Hai-Yuan Chen, Jian-Jun Chen, Kun-Xin Chen, Ying Chen, Jia-Ru Chu, Lei Feng, Xue-Fei Gong, Yong-Hui Hou, Hong-Zhuan Hu, Ning-Sheng Hu, Zhong-Wen Hu, Lei Jia, Fang-Hua Jiang, Xiang Jiang, Zi-Bo Jiang, Ge Jin, Ai-Hua Li, Yan Li, Ye-Ping Li, Guan-Qun Liu, Zhi-Gang Liu, Wen-Zhi Lu, Yin-Dun Mao, Li Men, Yong-Jun Qi, Zhao-Xiang Qi, Huo-Ming Shi, Zheng-Hong Tang, Qing-Sheng Tao, Da-Qi Wang, Dan Wang, Guo-Min Wang, Hai Wang, Jia-Ning Wang, Jian Wang, Jian-Ling Wang, Jian-Ping Wang, Lei Wang, Shu-Qing Wang, You Wang, Yue-Fei Wang, Ling-Zhe Xu, Yan Xu, Shi-Hai Yang, Yong Yu, Hui Yuan, Xiang-Yan Yuan, Chao Zhai, Jing Zha ng, Yan-Xia Zhang, Yong Zhang, Ming Zhao, Fang Zhou, Guo-Hua Zhou, Jie Zhu, Si-Cheng Zou

    1197-1242

Research Paper