Research Papers

GRB 220408B: A Three-Episode Burst from a Precessing Jet

Posted: Sep 20, 2023

Zijian Zhang, Yi-Han Iris Yin, Chenyu Wang, Xiangyu Ivy Wang, Jun Yang, Yan-Zhi Meng, Zi-Ke Liu, Guo-Yin Chen, Xiaoping Fu, Huaizhong Gao et al.

Received: 2023-07-14; Accepted: 2023-09-13

Manuscript No. RAA-2023-0238Download: