Research Papers

Distributed Control Software for the Active Surface System of Tian-ma Radio telescope

Posted: Sep 20, 2023

Dong Zhang, Rongbing Zhao, Zhen Yan, WeiHua ShangGuan, Qian Ye, Zhiqiang Shen, Qinghui Liu, Jinqing Wang, Li Fu, Chu-Yuan Zhang et al.

Received: 2023-06-01; Accepted: 2023-08-15

Manuscript No. RAA-2023-0183Download: