Research Papers

Exposure Meter of Lijiang Fiber-fed High Resolution Spectrograph

Posted: Sep 01, 2023

Xiao Guang Yu, Kaifan Ji, Xiliang Zhang, Liang Chang, Yunfang Cai, Ying Qin and Zhenhong Shang

Received: 2023-03-08; Accepted: 2023-08-24

Manuscript No. RAA-2023-0073Download: