Research Papers

A High-Temperature Superconducting Wideband Bandpass Filter at L band for radio astronomy

Posted: Aug 21, 2023

Xinyu Zhu, Jian-Bin Li, Bin Wei, Boyu Lu, Yifan Jiang, Linan Jiang and Chao Hu

Received: 2023-05-10; Accepted: 2023-07-23

Manuscript No. RAA-2023-0155Download: