Research Papers

3DT-CM: A Low-complexity Cross-matching Algorithm for Large Astronomical Catalogues using 3d-tree Approach

Posted: Aug 21, 2023

Yifei Mu, Ce Yu, Chao Sun, Kun Li, Yajie Zhang, Jizeng Wei, Jian Xiao and Jie Wang

Received: 2023-05-15; Accepted: 2023-07-31

Manuscript No. RAA-2023-0163Download: