Research Papers

Comprehensive study of the blazars from Fermi-LAT LCR: The log-normal flux distribution and linear RMS-flux relation

Posted: Jul 20, 2023

Na Wang, Ting-Feng Yi, Liang Wang, Li-Sheng Mao, Zhi-Yuan Pu, Gong-Ming Ning, Wei-Tian Huang, He Lu, Shun Zhang, Yu-Tong Chen and Liang Dong

Received: 2023-05-05; Accepted: 2023-07-11

Manuscript No. RAA-2023-0151Download: