Research Papers

The Tianlin Mission: a 6m UV/Opt/IR space telescope to explore the habitable worlds and the universe

Posted: Jul 20, 2023

Wei Wang, Meng Zhai, Gang Zhao, Shen Wang, Jifeng Liu, Jin Chang, Xuejun Zhang, Jihong Dong, Boqian Xu and Frank Grupp

Received: 2022-02-07; Accepted: 2023-07-14

Manuscript No. RAA-2022-0049Download: