Research Papers

DRC-Net method for two-dimensional spectral classification

Posted: Jun 28, 2023

Ming-Ru Zhang, Jun-Ping Gao, Bo Qiu, Yuan Pu, Xiao-Min Wang, Rong Li and Ya-Wen Fan

Received: 2023-05-29; Accepted: 2023-06-24

Manuscript No. RAA-2023-0176Download: