Research Papers

Design, fabrication and assembly of the Solar Upper Transition Region Imager (SUTRI)

Posted: Jun 25, 2023

Zhanshan Wang, Jun Yu, Runze Qi, Chunling He, Zhengxiang Shen, Li Jiang, Weichen Gu, Jiali Wu, Zhe Zhang, Pengfeng Sheng, Yifan Wang, Yue Yu, Zeyi Ye, JingJing Xia, Yujie Xing, Hongfei Jiao, Bin Ma, Qiushi Huang, Zhong Zhang, Xianyong Bai, Yuanyong Deng, Hui Tian, Nange Wang, Lun Shen, Song Guo, Lei Jing, Xiaobo Chen, Yang Gao, Xiaocheng Zhu, Xiaofeng Zhang, Junwang He, Qi Shi, Shuo Liu and Xingzi Bi

Received: 2023-04-18; Accepted: 2023-06-24

Manuscript No. RAA-2023-0122Download: