Research Papers

Large telescope wind load estimation with gradient segments superposition and its servo control

Source: 李向华 Posted: Apr 28, 2023

Jia-Heng Yu, Song Xue, Tian Luan, Long-Yang Wang, Pei-Yuan Lian, Yue-Fei Yan, De-Qing Kong, Wu-Lin Zhao, Qian Xu and Cong-Si Wang

Received: 2023-03-29; Accepted: 2023-04-26

Manuscript No. RAA-2023-0104Download: