Research Papers

Detecting HI Galaxies with Deep Neural Networks in the Presence of Radio Frequency Interference

Source: 李向华 Posted: Apr 27, 2023

Ruxi Liang, Furen Deng, Zepei Yang, Chunming Li, Feiyu Zhao, Botao Yang, Shuanghao Shu, Wenxiu Yang, Shifan Zuo, Yichao Li, Yougang Wang hanks{E-mail:wangyg@bao.ac.cn} and Xuelei Chen hanks{E-mail:xuelei@bao.ac.cn}

Received: 2023-04-09; Accepted: 2023-04-24

Manuscript No. RAA-2023-0119Download: