Research Papers

The FAST Galactic Plane Pulsar Snapshot Survey: II. Discovery of 76 Galactic rotating radio transients and the enigma of RRATs

Source: 李向华 Posted: Apr 12, 2023

D. J. Zhou, J. L. Han, Jun Xu, Chen Wang, P. F. Wang, Tao Wang, Wei-Cong Jing, Xue Chen, Yi Yan, Wei-Qi. Su, Heng-Qian Gan, Peng Jiang, Jing-Hai Sun, Hong-Guang Wang, Na Wang, Shuang-Qiang Wang, Ren-Xin Xu and and Xiao-Peng You

Received: 2023-01-04; Accepted: 2023-03-30

Manuscript No. RAA-2023-0002Download: