About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
Evidence of quasi-periodic oscillation in the optical band of the blazar 1ES 1959+650 Fu-Tong Dong, Ning Gai, Yanke Tang, Yi-Fan Wang, Ting-Feng Yi
Candidate eclipsing binary systems with a δ Scuti star in Northern TESS field F. Kahraman Alicavus, D. Gumus, O. Kirmizitas, O. Ekinci, S. Cavus, Y. T. Kaya, F. Alicavus
The physical properties and starspot activity of the triple system KIC 6525196 Yang Pan, Jian-Ning Fu, Xiao-Bin Zhang, Jia-Xin Wang, Chun-Qian Li
Comparison of the coronal green-line intensities with the EUV measurements from SDO/AIA Xue-Fei Zhang, Yu Liu, Ming-Yu Zhao, Ji-Hong Liu, Abouazza Elmhamdi, Teng-Fei Song, Zi-Han Li, Hong-Bo Li, Fei-Yang Sha, Jing-Xing Wang, Xiao-Bo Li, Yuan-Deng Shen, Shun-Qing Liu, Hong-Fei Liang, R. M. Al-Shammari

CURRENT ISSUE