About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
The Galactic Plane Pulsar Snapshot (GPPS) survey by using the FAST: I. Project designs and the pulsar discoveries Jin-Lin Han, Chen Wang, Peng-Fei Wang, Tao Wang, De-Jiang Zhou, Jing-Hai Sun, Yi Yan, Wei-Qi Su, Wei-Cong Jing, Xue Chen, Xu-Yang Gao, Li-Gang Hou, Jun Xu, Ke-Jia Lee, Na Wang, Peng Jiang, Ren-Xin Xu, Jun Yan, Heng-Qian Gan, Xin Guan, Wen-Jun Huang, Jin-Chen Jiang, Hui Li, Yun-Peng Men, Chun Sun, Bo-Jun Wang, Hong-Guang Wang, Shuang-Qiang Wang, Jin-Tao Xie, Heng Xu, Rui Yao, Xiao-Peng You, Dong-Jun Yu, Jian-Ping Yuan, Rai Yuen, Chun-Feng Zhang, Yan Zhu
Erratum: “Gamma-ray bursts with extended emission: classifications, energy correlations and radiation properties” (2020, RAA, 20, 201) Xiao-Lu Zhang, Chuan-Tao Zhang, Xiu-Juan Li, Fu-Fang Su, Xiao-Fei Dong, Heon-Young Chang, Zhi-Bin Zhang
Erratum: “The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S mission — I. Scientific objectives and overview” (2019, RAA, 19, 158) Hui Li, Bo Chen, Li Feng, Ying Li, Yu Huang, Jing-Wei Li, Lei Lu, Jian-Chao Xue, Jie Zhao, Yu-Tong Yang, Wei-Qun Gan, Cheng Fang, Ke-Fei Song, Hong Wang, Ling-Ping He, Bo Zhu, Cheng Zhu, Lei Deng, Hai-Chao Bao, Cai-Xia Cao, Zhong-Guang Yang, Quan-Feng Guo, Bei-Li Ying
Deconvolution with hybrid parameterizations for radio emission reconstruction Li Zhang, Long Xu, Li-Gong Mi, Ming Zhang, Xiang Liu, Feng Wang, Yun-Jun Ruan, Dan-Yang Li

CURRENT ISSUE