Research Papers

A Catalogue and Statistical Analysis for Magnetic Stars

Posted: Aug 04, 2023

Abdurepqet Rustem, Guo-Liang Lv, Jin-Zhong Liu, Chun-Hua Zhu, Yu Zhang, Dong-Xiang Shen, Yu-Hao Zhang and Xiao-Long He

Received: 2023-06-15; Accepted: 2023-07-11

Manuscript No. RAA-2023-0199Download: