Forthcoming Papers

Special Issue for FAST:

 • RFI Measurements and Mitigation for FAST

  Hai-Yan Zhang, Mingchang Wu and Hengqian Gan

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-05-27

  Manuscript No. MS 4401 (RAA-2019-0109)

 • An open-loop control algorithm of the active reflector system of FAST telescope

  Hui Li and Peng Jiang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-06-03

  Manuscript No. MS 4411 (RAA-2019-0095)

 • FAST interstellar scintillation observation of PSR B1929+10 and PSR B1842+14

  Jumei Yao, Weiwei Zhu and Pei Wang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-16

  Manuscript No. MS 4452 (RAA-2019-0104)

 • The design of China Reconfigurable Analog-digital backEnd for FAST

  Xinxin Zhang, Ran Duan, Xin-ying Yu, Di Li, Ning-yu Tang, Dao-chong Qing

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-16

  Manuscript No. MS 4457 (RAA-2019-0107)

  Astro-ph Link: arXiv:1909.00198

 • Prognostics and Health Management of FAST Cable-net Structure Based on Digital Twin Technology

  Qingwei Li, Peng Jiang and Hui Li

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-23

  Manuscript No. MS 4462 (RAA-2019-0098)

 • A motion planning algorithm of the feed support system of FAST

  Rui Yao, Peng Jiang, Jinghai Sun, Dongjun Yu and Chun Sun

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-30

  Manuscript No. MS 4463 (RAA-2019-0105)

 • Pilot HI Survey of Planck Galactic Cold Clumps with FAST

  Ningyu Tang, Di Li and Lei Qian

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-09-11

  Manuscript No. MS 4468 (RAA-2019-0096)

  Astro-ph Link: arXiv:1912.00588

 • FAST VLBI: current status and future plans

  Ru-Rong Chen, Haiyan Zhang, Cheng-Jin Jin, Zhi-Sheng Gao, Yan Zhu, Kai Zhu, Peng Jiang, Ling Yue, Ji-Guang Lu, Bo Zhang, Wu JIANG, Ren-Jie Zhu, Shaoguang Guo, Bo XIA and Rongbin Zhao

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-09-18

  Manuscript No. MS 4477 (RAA-2019-0092)

 • Development of Wideband Orthomode Transducers for FAST Cryogenic Receiver System

  Jin Fan, Kai Zhu, Jian Yang, Peng Jiang, Yang Cao, Hang Zhang, Minglei Guo and Xiangwei Shi

  Received: 2019-08-23; Accepted: 2019-09-21

  Manuscript No. MS 4487 (RAA-2019-0246)

 • Design and Optimization of Cross Bow-tie Dipole Feed with Cavity for FAST

  Jinglong Yu, Ling Yue and Jianbin Li

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-12-24

  Manuscript No. MS 4527 (RAA-2019-0106)

 • Research on Key Technologies of Installation and Maintenance of Reflector of Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope

  Li-Qiang Song, Peng Jiang, Wang ming and Yang Lei

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-06-17

  Manuscript No. MS 4546 (RAA-2019-0101)

 • The Fundamental Performance of FAST with 19-beam Receiver at L Band

  Peng Jiang, Ningyu Tang, Ligang Hou, Mengting Liu, Marko Krco, Lei Qian, Jinghai Sun, Tao-Chung Ching, Bin Liu, Yan Duan, Ling Yue, Hengqian Gan, Rui Yao, Hui Li, Gao-Feng Pan, Dongjun Yu, Hong-Fei Liu, Di Li and Jun Yan

  Received: 2019-10-08; Accepted: 2020-02-02

  Manuscript No. MS 4547 (RAA-2019-0293)

  Astro-ph Link: arXiv:2002.01786

 • Simulation of FAST Telescope EM Performance for both the axial and lateral feed defocusing

  Hengqian Gan and Peng Jiang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-12-30

  Manuscript No. MS 4548 (RAA-2019-0094)

 • The Time Frequency Standard System for FAST Receivers

  Kai Zhu, Jin Fan, Kun Liang, Wei Tang, Zhi-Sheng Gao, Yan Zhu, Yi Feng, Wei-Wei Zhu, Lei Qian, You-Ling Yue, Jin-You Song, Xiang-Wei Shi, Xing-Yi Wang, Ming-Lei Guo, Hang Zhang, Heng-Qian Gan, Hong-Fei Liu, Cheng-Jin Jin, Peng Jiang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-12-09

  Manuscript No. MS 4549 (RAA-2019-0108)

 • Introduction to the environmental monitoring instruments for LOT

  Jianfeng Wang, Jianfeng Tian, Xianqun Zeng, Taoran Li, Yong Zhao, Yue Wang, Hua-Lin Chen and Xiaojun Jiang

  Received: 2019-09-02; Accepted: 2020-01-12

  Manuscript No. MS 4556 (RAA-2019-0256)

 • Data processing and data products from 2017 to 2019 campaign of astronomical site testing at Ali, Daocheng and Muztagh Ata

  Zi-Huang Cao, Jin-Xin Hao, Lu Feng, Hugh R. A. Jones, Jian Li, Jing Xu, Li-Yong Liu, Teng-Fei Song, Jian-Feng Wang, Hua-Lin Chen, Yan-Jie Xue, Huang Shen, Yong-Heng Zhao, Zhao-Xiang Qi, Jian-Rong Shi, Yuan Tian, Zheng Wang, Xia Wang, Jin-Liang Hou, Jin-Ming Bai, Ji Yang, Xu Zhou, Yong-Qiang Yao, Jia Yin, Ali Esamdin, Guang-Xin Pu, Peng Wei, Chun-Hai Bai, Guo-Jie Feng, Lu Ma, Xuan Zhang, Yu Liu, Chong Pei, Zhi-Xia Shen, Yun-Ying Jiang, Jian-Feng Tian, Xian-Qun Zeng, Zhi-Gang Hou, Xu Yang, Jun-Bo Zhang, Shi-Long Liao, Dong-Wei Fan, Yun-Fei Xu, Jian-Ping Xiong, Tai-Sheng Yan, Xi Zhang, Chang-Hua Li, Yi-Han Tao, Si-Cheng Yu, Zhi-Song Cao, Hong-Shuai Wang

  Received: 2019-09-02; Accepted: 2020-03-11

  Manuscript No. MS 4562 (RAA-2019-0259)

 • Opportunities to Search for Extra-Terrestrial Intelligence with the Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope

  Di Li, Vishal Gajjar, Pei Wang, Andrew Siemion, Zhisong Zhang, Haiyan Zhang, You-Ling Yue, Yan Zhu, Chengjin Jin, Shiyu Li, Sabrina Berger, Bryan Brzycki, Jeff Cobb, Steve Croft, Daniel Czech, David DeBoer, Julia DeMarines, Jamie Drew, J. Emilio Enriquez, Nectaria Gizani, Eric J. Korpela, Howard Isaacson, Matthew Lebofsky, Brian Lacki, David H. E. MacMahon, Morgan Nanez, Chenhui Niu, Xin Pei, Danny C. Price, Dan Werthimer, Pete Worden, Yunfan Gerry Zhang, Tong-Jie Zhang, FAST Collaboration

  Received: 2019-06-11; Accepted: 2020-03-18

  Manuscript No. MS 4570 (RAA-2019-0170)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.09639

Special Issue for LOT:

 • Site-testing at Muztagh ata site I: Ground Meteorology and Sky Brightness

  Jing Xu, Ali Esamdin, Jin-Xin Hao, Jin-Ming Bai, Ji Yang, Xu Zhou, Yong-Qiang Yao, Jin-Liang Hou, Guang-Xin Pu, Guo-Jie Feng, Chun-Hai Bai, Peng Wei, Shu-Guo Ma, Abudusaimaitijiang Yisikandee, Le-Tian Wang, Xuan Zhang, Liang Ming, Lu Ma, Jin-Zhong Liu, Zi-Huang Cao, Yong-Heng Zhao, Lu Feng, Jian-Rong Shi, Hua-Lin Chen, Chong Pei, Xiao-Jun Jiang, Jian-Feng Wang, Jian-Feng Tian, Yan-Jie Xue, Jing-Yao Hu, Yun-Ying Jiang

  Received: 2019-09-02; Accepted: 2019-11-15

  Manuscript No. MS 4504 (RAA-2019-0257)

 • Site-testing at Muztagh ata site II: Seeing statistics

  Jing Xu, Ali Esamdin, Jin-Xin Hao, Jin-Min Bai, Ji Yang, Xu Zhou, Yong-Qiang Yao, Jin-Liang Hou, Guang-Xin Pu, Guo-Jie Feng, Chun-hai Bai, Peng Wei, Shu-Guo Ma, Abudusaimaitijiang Yisikandee, Le-Tian Wang, Xuan Zhang, Liang Ming, Lu Ma, Jin-Zhong Liu, Zi-Huang Cao, Yong-Heng Zhao, Lu Feng, Jian-Rong Shi, Hua-Lin Chen, Chong Pei, Xiao-Jun Jiang, Jian-Feng Wang, Jian-Feng Tian, Yan-Jie Xue, Jing-Yao Hu, Yun-Ying Jiang

  Received: 2019-09-02; Accepted: 2019-11-28

  Manuscript No. MS 4512 (RAA-2019-0258)

 • Site testing campaign for the Large Optical/infrared Telescope of China: General introduction of the Daocheng site

  Teng-Fei Song, yu liu, Xue-fei Zhang, JIng-xing Wang, Shun-qing Liu, Ming-yu Zhao, Xiao-bo Li, Qiwu Song, Zi-Huang Cao and Yu Ruan

  Received: 2019-09-05; Accepted: 2019-12-18

  Manuscript No. MS 4524 (RAA-2019-0263)

 • Site testing campaign for the Large Optical Telescope at the Ali site

  Liyong Liu, Yong-Qiang Yao and Jia Yin

  Received: 2019-09-03; Accepted: 2020-01-12

  Manuscript No. MS 4530 (RAA-2019-0264)

 • Site testing campaign for the Large Optical/infrared Telescope of China: Overview

  Lu Feng, Jin-Xin Hao, Zi-Huang Cao, Jinming Bai, Ji Yang, Xu Zhou, Yong-Qiang Yao, Jinliang Hou, Yongheng Zhao, yu liu, Teng-Fei Song, Li-Yong Liu, Jia Yin, Hua-Lin Chen, Chong Pei, Ali Esamdin, Lu Ma, Chunhai Bai, Peng Wei, Jing Xu, Guang-Xin Pu, Guo-Jie Feng, Xuan Zhang, Liang Ming, Abudusaimaitijiang Yisikandee, Jianrong Shi, Jian Li, Yuan Tian, Zheng Wang, Xia Wang, Xiaojun Jiang, Jianfeng Wang, Jianfeng Tian, Yan-Jie Xue, Jian-Sheng Chen, Jingyao Hu, Zhixia Shen and Yun-Ying Jiang

  Received: 2020-01-10; Accepted: 2020-01-30

  Manuscript No. MS 4539 (RAA-2020-0006)

  Astro-ph Link: arXiv:2001.11378

 • Long-term Analysis of Clear Nights Using Satellite Data Considering Astronomical Sites in Western China

  Zi-Huang Cao, Li-Yong Liu and Yongheng Zhao, Lu Feng, Hugh R., Huang Shen, Jin-Xin Hao, Yan-Jie Xue, Yong-Qiang Yao, Jing Xu, Ali Esamdin, Zhao-Xiang Qi, Jian-Rong Shi, Jian Li, Yuan Tian, Zheng Wang, Tai-Sheng Yan, Xia Wang, Jian-Ping Xiong, Si-Cheng Yu, Jun-Bo Zhang, Zhi-Xia Shen, Yun-Ying Jiang, Jia Yin, Guang-Xin Pu, Peng Wei, Chun-Hai Bai, Guo-Jie Feng, Lu Ma, Teng-Fei Song, Jian-Feng Wang, Jian-Feng Tian, Xian-Qun Zeng, Zhi-Gang Hou, Shi-Long Liao, Zhi-Song Cao, Dong-Wei Fan, Yun-Fei Xu, Chang-Hua Li, Yi-Han Tao

  Received: 2019-09-02; Accepted: 2020-01-30

  Manuscript No. MS 4552 (RAA-2019-0260)

Research Papers:

 • Photometric redshift estimation of galaxies with Convolutional Neural Network

  YongHuan Mu, Bo Qiu, Jiannan Zhang, JunCheng Ma and XiaoDong Fan

  Received: 2019-04-24; Accepted: 2019-12-11

  Manuscript No. MS 4523 (RAA-2019-0126)

 • A PRESTO-based Parallel Pulsar Search Pipeline Used for FAST Drift Scan Data

  Qiuyu Yu, Zhichen Pan, Lei Qian, Shen Wang, Ling Yue, Huang Menglin, Hao Qiaoli, You Shanping, Peng Bo, Yan Zhu, Lei Zhang and Liu Zhijie

  Received: 2019-11-14; Accepted: 2019-12-29

  Manuscript No. MS 4525 (RAA-2019-0329)

  Astro-ph Link: arXiv:1912.12807

 • Magnetic Gradient: A Natural Driver of Solar Eruptions

  Baolin Tan, Yan Yan, Ting Li, Yin Zhang and Xingyao Chen

  Received: 2019-09-20; Accepted: 2020-01-04

  Manuscript No. MS 4528 (RAA-2019-0281)

 • Boresight Alignment of DArk Matter Pul Explorer

  Jiang Wei, xiang li, kaikai duan, zhaoqiang shen, Zang Jingjing, shijun lei, zunlei xu and qiang yuan

  Received: 2019-03-19; Accepted: 2019-12-26

  Manuscript No. MS 4529 (RAA-2019-0076)

  Astro-ph Link: arXiv:2001.01804

 • Detection of the thermonuclear X-ray bursts and dips from the X-ray binary 4U 1323-62 with AstroSat/LAXPC.

  Yashpal Bhulla, Jayashree Roy and S.N.A Jaaffrey

  Received: 2019-08-04; Accepted: 2020-01-10

  Manuscript No. MS 4531 (RAA-2019-0225)

 • The NTSC VLBI System and its application in UT1 measurement

  Dang Yao, Yuanwei Wu, Bo Zhang, Jing Sun, Yan Sun, Shuangjing Xu, Jia Liu, Lang-Ming Ma, Jian-Jun Gong, Ying Yang and Xu-Hai Yang

  Received: 2019-07-25; Accepted: 2020-01-09

  Manuscript No. MS 4532 (RAA-2019-0215)

  Astro-ph Link: arXiv:2002.07404

 • Identification of Temperature anomaly RR Lyrae Stars in LAMOST Survey, Misclassification and Binarities

  Linjia Li, Shengbang Qian, Jia Zhang, Jiajia He and Liying Zhu

  Received: 2019-12-16; Accepted: 2020-01-20

  Manuscript No. MS 4533 (RAA-2019-0359)

 • The temperature of IGM at high redshifts: shock heating and high mach problem

  Junyi Jia, Weishan Zhu, Liang Gao and Longlong Feng

  Received: 2019-05-09; Accepted: 2020-01-21

  Manuscript No. MS 4536 (RAA-2019-0142)

  Astro-ph Link: arXiv:2001.08396

 • ASAS J174406+2446.8 is identified as a marginal-contact binary with a possible cool third body

  Xiangdong Shi, Shengbang Qian, Linjia Li, Wei-Wei Na and Xiao Zhou

  Received: 2019-12-02; Accepted: 2020-01-28

  Manuscript No. MS 4537 (RAA-2019-0346)

 • A catalogue of Hα emission-line point sources in the vicinity fields of M31 and M33 from the LAMOST survey

  Meng Zhang, Bingqiu Chen, Zhiying Huo, Huawei Zhang, Maosheng Xiang, Haibo Yuan, Yang Huang, Chun Wang and Xiao Wei Liu

  Received: 2019-12-21; Accepted: 2020-01-19

  Manuscript No. MS 4538 (RAA-2019-0363)

 • Automatic removal of false image stars in disk-resolved images of the Cassini Imaging Science Subsystem

  Qingfeng Zhang, Zhicong Lu, Xiaomei Zhou, Yang Zheng, Zhan Li, Qing-Yu Peng, Shun Long and Weiheng Zhu

  Received: 2019-09-24; Accepted: 2020-02-04

  Manuscript No. MS 4540 (RAA-2019-0283)

  Astro-ph Link: arXiv:2002.03354

 • Disk evolution of the M87's nucleus observed in 2008

  Fei Xiang and Cheng Cheng

  Received: 2019-10-29; Accepted: 2020-01-21

  Manuscript No. MS 4541 (RAA-2019-0314)

 • A Coarse-to-Fine Strategy for the Registration of the Multi-wavelength High-resolution Solar Images

  Rui Wang and Zhi Xu

  Received: 2019-10-10; Accepted: 2020-02-11

  Manuscript No. MS 4542 (RAA-2019-0296)

 • Preliminarily studying Saturn’s upper atmosphere density by observing Cassini plunging via China’s deep space station

  Lue Chen, Jin-Song Ping, Xiang Liu, Na Wang, Jianfeng Cao, Guangming Chen, Mingyuan Wang, Wenxiao Li, Jianhui Zhang, Yongqiang Chen, Shilei Yue, SongTao Han and Jing Sun

  Received: 2019-05-21; Accepted: 2020-02-11

  Manuscript No. MS 4543 (RAA-2019-0149)

 • Can active late-type stars contribute to the Galactic lithium abundance?

  Darnell Kelly, Damian Christian, Mihalis Mathioudakis and Darko Jevremović

  Received: 2019-08-07; Accepted: 2020-02-17

  Manuscript No. MS 4544 (RAA-2019-0231)

 • New CCD Photometric Investigation of High Amplitude delta Scuti Star V2455 Cyg

  Ghasem Forozani, Setareh Ostadnezhad and Mohammad Ghanaatian

  Received: 2019-11-07; Accepted: 2020-01-18

  Manuscript No. MS 4545 (RAA-2019-0323)

 • Alternative Kind of Hydrogen Atoms as a Possible Explanation of the Latest Puzzling Observation of the 21 cm Radio Line from the Early Universe

  Eugene Oks

  Received: 2019-09-05; Accepted: 2020-03-05

  Manuscript No. MS 4550 (RAA-2019-0267)

 • Local galaxies with compact cores as the possible descendants of massive compact quiescent galaxies at high redshift

  Ying Gao and Lulu Fan

  Received: 2019-11-26; Accepted: 2020-02-01

  Manuscript No. MS 4553 (RAA-2019-0340)

  Astro-ph Link: arXiv:2002.00150

 • Discovery of Extended Structures around Two Evolved Planetary Nebulae M 2-55 and Abell 2

  Chih-Hao Hsia, Y. Zhang, Xiliang Zhang and Tao Luo

  Received: 2019-12-11; Accepted: 2020-03-04

  Manuscript No. MS 4554 (RAA-2019-0344)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.05616

 • Analysis of the X-ray emission of OB stars III: low-resolution spectra of OB stars

  Elizaveta Ryspaeva and Alexander Kholtygin

  Received: 2019-07-21; Accepted: 2019-12-13

  Manuscript No. MS 4555 (RAA-2019-0212)

 • CHAOS AND PERIODICITIES IN SOLAR FLARE INDEX FROM KANDILLI OBSERVATORY DURING 1976 - 2014

  Soumya Roy, Amrita Prasad, Koushik Ghosh, Subhash Panja and Sankar Patra

  Received: 2019-11-27; Accepted: 2020-02-26

  Manuscript No. MS 4557 (RAA-2019-0342)

 • Photometric Investigation of Eight Ultra-Short Period Eclipsing Binaries from OGLE

  Shanti Devarapalli, RAVI RAJA POTHUNENI, Rukmini Jagirdar, Raghu Prasad M and Vineet Thomas

  Received: 2019-10-20; Accepted: 2020-03-02

  Manuscript No. MS 4558 (RAA-2019-0303)

 • Pulsar Timing Observations with Haoping Radio Telescope

  Jintao Luo, Yu-Ping Gao, Ting-Gao Yang, Cheng-Shi Zhao, Ming-Lei Tong, Yong-Nan Rao, Yi-Feng Li, Bian Li, Xing-Zhi Zhu, Hai-Hua Qiao and Xiao-Chun Lu

  Received: 2020-01-10; Accepted: 2020-03-05

  Manuscript No. MS 4559 (RAA-2020-0005)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.08586

 • Recognition of FAST Reflector Nodes Based on Canny Operator

  Wei Tang, lichun zhu and Wang ming

  Received: 2019-10-25; Accepted: 2020-01-14

  Manuscript No. MS 4560 (RAA-2019-0310)

 • Age and chemical composition of the globular cluster NGC 6652

  Margarita Sharina and Viacheslav Shimansky

  Received: 2020-01-23; Accepted: 2020-03-10

  Manuscript No. MS 4561 (RAA-2020-0037)

 • Radio Frequency Interference Mitigation using Pseudoinverse Learning AutoEncoders

  Hongfeng Wang, mao yuan, Qian Yin, Ping Guo, Weiwei Zhu, Di Li and Sibo Feng

  Received: 2019-09-19; Accepted: 2020-03-10

  Manuscript No. MS 4563 (RAA-2019-0278)

 • In Search for Infall Motion in molecular clumps II: HCO+ (1-0) and HCN (1-0) Observations toward a Sub-sample of Infall Candidates

  Yang Yang, Zhi-Bo Jiang, Zhiwei Chen, Shaobo Zhang, Shuling Yu and Yiping Ao

  Received: 2019-09-16; Accepted: 2020-03-13

  Manuscript No. MS 4564 (RAA-2019-0274)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.07136

 • Inversion of Venus Internal Structure based on Geodetic Data

  Chi Xiao, Fei Li, Jianguo Yan, Weifeng Hao, Yuji Harada, Mao Ye and Jean-Pierre Barriot

  Received: 2018-12-12; Accepted: 2020-03-12

  Manuscript No. MS 4565 (RAA-2018-0341)

 • Study of the Modified Gaussian Model on olivine diagnostic spectral features and its applications in space weathering experiments

  Hui jie Han, Xiao-Ping Lu, Yazhou Yang, Hao Zhang and Admire Mutelo

  Received: 2019-11-07; Accepted: 2020-03-15

  Manuscript No. MS 4566 (RAA-2019-0324)

 • NLTE analysis of high-resolution H-band spectra. IV. Neutral copper

  Xiaodong Xu, Jianrong Shi, Junbo Zhang and Zeming Zhou

  Received: 2020-01-31; Accepted: 2020-03-16

  Manuscript No. MS 4567 (RAA-2020-0049)

 • Are collisions with electrons important for modeling the polarization of the lines of the C$_2$ solar molecule?

  Moncef Derouich, B. Badruddin, Aied Alruhaili and Salah Qutub

  Received: 2019-11-23; Accepted: 2020-01-01

  Manuscript No. MS 4568 (RAA-2019-0335)

 • Conditions for Galaxy Quenching at 0.5 < z < 2.5 from CANDELS: Compact Cores and Environment

  Xue Ge, F. S. Liu, Qiusheng Gu, Emanuele Contini and Yizhou Gu

  Received: 2019-11-28; Accepted: 2020-03-20

  Manuscript No. MS 4571 (RAA-2019-0343)

 • Propagating Slow Sausage Waves in a Sunspot Observed by the New Vacuum Solar Telescope

  Song Feng, Zheng Deng, Ding Yuan, Zhi Xu and Xiao Yang

  Received: 2020-01-16; Accepted: 2020-02-08

  Manuscript No. MS 4572 (RAA-2020-0014)

  Astro-ph Link: arXiv:2002.03270

 • Milky Way globular cluster dynamics: are they preferentially co-rotating?

  Saikat Das and Nirupam Roy

  Received: 2020-01-20; Accepted: 2020-03-23

  Manuscript No. MS 4573 (RAA-2020-0023)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.12763

 • Thermodynamic model of comet 29P/SW brightness changing

  Marcin Wesołowski

  Received: 2020-02-13; Accepted: 2020-03-25

  Manuscript No. MS 4574 (RAA-2020-0056)

 • Energy Correction based on Fluorescence Attenuation of DAMPE

  Libo Wu, Yunlong Zhang, Zhiyong Zhang, Yifeng Wei, Sicheng Wen, Haoting Dai, Chengming Liu, Xiao-Lian Wang, Guangshun Huang and Zizong Xu

  Received: 2019-12-31; Accepted: 2020-03-20

  Manuscript No. MS 4575 (RAA-2019-0372)

  Astro-ph Link: arXiv:2003.12717

 • Long-period eclipsing binaries: towards the true mass-luminosity relation. I. The test sample, observations and data analysis.

  Alexei Kniazev, Oleg Malkov, Ivan Katkov and Leonid Berdnikov

  Received: 2020-01-27; Accepted: 2020-03-24

  Manuscript No. MS 4576 (RAA-2020-0036)

 • Investigation of the parameters of spiral pattern in galaxies: the arm width

  Aleksandr Mosenkov, Sergey Savchenko and Alexander Marchuk

  Received: 2020-01-27; Accepted: 2020-03-31

  Manuscript No. MS 4577 (RAA-2020-0042)

 • Influence of the convective mixing-length parameter α on the chemical abundances in the case of metal-poor giant HD122563

  Nan Song, Sofya Alexeeva and Gang Zhao

  Received: 2020-03-15; Accepted: 2020-03-30

  Manuscript No. MS 4578 (RAA-2020-0103)

 • Mid-Infrared atmospheric transmittance at 5100m-altitude Ali observatory

  Feixiang Wang, Fangyu Xu, Jie Guo, Ruiting Hao, Jianguo Xiao, Yuchao Jia, Zhijun Zhao and Shanjie Huang

  Received: 2020-01-09; Accepted: 2020-03-30

  Manuscript No. MS 4579 (RAA-2020-0002)

 • The dying accretion and jet in a powerful radio galaxy of Hercules A

  Lin-Hui Wu, Qing-Wen Wu, Jianchao Feng, Rusen Lu and Xuliang Fan

  Received: 2020-03-16; Accepted: 2020-03-29

  Manuscript No. MS 4580 (RAA-2020-0104)

 • Neutrino spin-flavor oscillations in solar environment

  Sandeep Joshi and Sudhir Jain

  Received: 2019-08-20; Accepted: 2020-03-18

  Manuscript No. MS 4581 (RAA-2019-0243)

Updated: 2020/04/04