Forthcoming Papers

Special Issue for FAST:

 • RFI Measurements and Mitigation for FAST

  Hai-Yan Zhang, Mingchang Wu and Hengqian Gan

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-05-27

  Manuscript No. MS 4401 (RAA-2019-0109)

 • An open-loop control algorithm of the active reflector system of FAST telescope

  Hui Li and Peng Jiang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-06-03

  Manuscript No. MS 4411 (RAA-2019-0095)

 • FAST interstellar scintillation observation of PSR B1929+10 and PSR B1842+14

  Jumei Yao, Weiwei Zhu and Pei Wang

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-16

  Manuscript No. MS 4452 (RAA-2019-0104)

 • The design of China Reconfigurable Analog-digital backEnd for FAST

  Xinxin Zhang, Ran Duan, Xin-ying Yu, Di Li, Ning-yu Tang, Dao-chong Qing

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-16

  Manuscript No. MS 4457 (RAA-2019-0107)

 • Prognostics and Health Management of FAST Cable-net Structure Based on Digital Twin Technology

  Qingwei Li, Peng Jiang and Hui Li

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-23

  Manuscript No. MS 4462 (RAA-2019-0098)

 • A motion planning algorithm of the feed support system of FAST

  Rui Yao, Peng Jiang, Jinghai Sun, Dongjun Yu and Chun Sun

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-08-30

  Manuscript No. MS 4463 (RAA-2019-0105)

 • Pilot HI Survey of Planck Galactic Cold Clumps with FAST

  Ningyu Tang, Di Li and Lei Qian

  Received: 2019-04-01; Accepted: 2019-09-11

  Manuscript No. MS 4468 (RAA-2019-0096)

Special Issue for ASO-S:

  • Data reduction and calibration of the FMG aboard ASO-S

   Jiangtao Su, XianYong Bai and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-01

   Manuscript No. MS 4414 (RAA-2019-0183)

  • Chinese Hα Solar Explorer (CHASE) -- a complementary space mission to the ASO-S

   Chuan Li, Cheng Fang, Mingde Ding, Peng-Fei Chen and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-02

   Manuscript No. MS 4416 (RAA-2019-0186)

  • Preface: Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S)

   Weiqun Gan, Mingde Ding, Yu Huang and Yingna Su

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-22

   Manuscript No. MS 4420 (RAA-2019-0180)

  • The synergy between the payload on the ASO-S Mission

   Jean-Claude Vial and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-22

   Manuscript No. MS 4421 (RAA-2019-0189)

  • The Science Operations and Data Center (SODC) of the ASO-S Mission

   Yu Huang, Hui (PMO) Li, Weiqun Gan, youping Li, Jiangtao Su, Yuanyong Deng, Li Feng, Yang Su, Wei Chen, Shi-Jun Lei, Ying Li, Yun-Yi Ge, Ying-Na Su, Si-Ming Liu, Jing-Jing Zang, Zun-Lei Xu, Xian-Yong Bai, Jing-Wei Li

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-23

   Manuscript No. MS 4427 (RAA-2019-0185)

  • Advanced Space-based Solar Observatory (ASO-S): an Overview

   Weiqun Gan, Cheng Zhu, Yuanyong Deng, Hui Li, Yang Su, Haiying Zhang, Bo Chen, Zhe Zhang, Jian Wu, Lei Deng, Yu Huang, Jianfeng Yang, Jijun Cui, Jin Chang, Chi Wang, Zengshan Yin, Wen Chen, Cheng Fang, Yihua Yan, Jun Lin, Weiming Xiong, Bin Chen, Haichao Bao, Caixia Cao, Yanping Bai et al.

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-23

   Manuscript No. MS 4428 (RAA-2019-0181)

  • The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S Mission. I. Scientific Objectives and Overview

   Hui (PMO) Li, Bo Chen, Li Feng, Yu Huang, Ying Li, Yu Huang, Jingwei Li, Lei Lu, Jianchao Xue, Beili Ying, Jie Zhao, Yutong Yang, Weiqun Gan, Cheng Fang, Kefei Song, Hong Wang, Quanfeng Guo, Lingping He, Bo Zhu, Cheng Zhu, Lei Deng, Haichao Bao, Caixia Cao, Zhongguang Yang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-25

   Manuscript No. MS 4429 (RAA-2019-0182)

  • The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S mission III. Data and Potential Diagnostics

   Li Feng, Hui (PMO) Li, Bo Chen, Ying Li and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-23

   Manuscript No. MS 4430 (RAA-2019-0184)

  • Joint Hard X-ray Observations with ASO-S/HXI and SO/STIX

   Sam Krucker, Gordon J. Hurford, Yang Su, Weiqun Gan and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-07-17

   Manuscript No. MS 4436 (RAA-2019-0188)

  • Design of the Full-disk MagnetoGraph (FMG) onboard the ASO-S

   Yuan-Yong Deng, Hai-Ying Zhang, Jian-Feng Yang, Fu Li, Jia-Ben Lin, Jun-Feng Hou, Zhen Wu, Qian Song, Wei Duan, Xian-Yong Bai, Dong-Guang Wang

   Received: 2019-07-02; Accepted: 2019-08-01

   Manuscript No. MS 4441 (RAA-2019-0194)

  • Lyα Science from the LST aboard the ASO-S Mission

   Angelos Vourlidas and Yu Huang

   Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-08-15

   Manuscript No. MS 4461 (RAA-2019-0190)

  • Simulations and software development for the Hard X-ray Imager onboard ASO-S

   Yang Su, Wei Liu, youping Li, Zhe Zhang, Hurford Gordon, Wei Chen and Yu Huang

   Received: 2019-07-02; Accepted: 2019-09-06

   Manuscript No. MS 4465 (RAA-2019-0195)

  • Hard X-ray Imager (HXI) onboard the ASO-S Mission

   Zhe Zhang, Deng-Yi Chen, Jian Wu, Jin Chang, Yi-Ming Hu, Yang Su, Yan Zhang, Jian-Ping Wang, Yao-Ming Liang, Tao Ma, Jian-Hua Guo, Ming-Sheng Cai, Yong-Qiang Zhang, Yong-Yi Huang, Xiao-Yan Peng, Zong-Bin Tang, Xuan Zhao, Hong-He Zhou, Lian-Guo Wang, Jing-Xing Song, Miao Ma, Guang-Zhou Xu, Jian-Feng Yang, Di Lu, Ying-Hong He, Jin-You Tao, Xiao-Long Ma, Bao-Gang Lv, Yan-Ping Bai, Cai-Xia Cao, Yu Huang, Wei-Qun Gan

   Received: 2019-08-12; Accepted: 2019-09-16

   Manuscript No. MS 4472 (RAA-2019-0237)

The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S Mission. II. Design of LST

Bo Chen, Hui (PMO) Li, Kefei Song, Quanfeng Guo et al.

Received: 2019-08-05; Accepted: 2019-09-11

Manuscript No. MS 4473 (RAA-2019-0228)

Research Papers:

 • Decomposing host galaxy from high-z QSOs using Principal Component Analysis

  Wei He and Yiping Wang

  Received: 2019-03-08; Accepted: 2019-04-30

  Manuscript No. MS 4381 (RAA-2019-0066)

 • A PCA approach to stellar abundances I. Testing of the method validity

  Wei He and Gang Zhao

  Received: 2019-03-28; Accepted: 2019-04-30

  Manuscript No. MS 4382 (RAA-2019-0088)

 • Unusual Infrared Emission toward Sgr B2: Possible Planar C$_{24}$

  Xiuhui Chen, Fu-Yuan Xiang, Xuejuan Yang and Aigen Li

  Received: 2019-02-22; Accepted: 2019-05-05

  Manuscript No. MS 4384 (RAA-2019-0050)

 • Simultaneous Optical g, r, i Monitoring and IDV Periodic Analysis for the Quasar 3C 454.3

  Junhui Fan, Yuan Yuhai, Hong Wu, Feng Wang, Jun Tao and Minfeng Gu

  Received: 2019-03-13; Accepted: 2019-05-06

  Manuscript No. MS 4385 (RAA-2019-0069)

 • Photometric analysis and evolutionary stages of the contact binary V2790 Ori

  Wichean Kriwattanawong

  Received: 2019-04-15; Accepted: 2019-05-13

  Manuscript No. MS 4387 (RAA-2019-0117)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.07969

 • Lijiang 2.4-meter Telescope and its Instruments

  Chuan-Jun Wang, Jinming Bai, Yu-Feng Fan, Ji-Rong Mao, Liang Chang, Yu-Xin Xin, Ju-Jia Zhang, Bao-Li Lun, Jian-Guo Wang and Xiliang Zhang

  Received: 2018-11-29; Accepted: 2019-05-14

  Manuscript No. MS 4388 (RAA-2018-0326)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.05915

 • Reconstructing the temporal evolution of the speed of light in a flat FRW Universe

  Dandan Wang, Hanyu Zhang, Jinglan Zheng, Yuting Wang and Gongbo Zhao

  Received: 2019-05-08; Accepted: 2019-05-13

  Manuscript No. MS 4389 (RAA-2019-0139)

 • GABE: Galaxy Assembly with Binary Evolution

  Zhen Jiang, Jie Wang, Liang Gao, Fenghui Zhang, qi guo, Lan Wang and Jun Pan

  Received: 2019-03-15; Accepted: 2019-05-15

  Manuscript No. MS 4390 (RAA-2019-0071)

  Astro-ph Link: arXiv:1904.11224

 • The Richardson-Lucy Deconvolution method to Extract LAMOST 1D Spectra

  Li Min, Guangwei Li, Lv Ke, Fuqing Duan, Hasitieer Haerken and Yongheng Zhao

  Received: 2019-03-27; Accepted: 2019-05-13

  Manuscript No. MS 4391 (RAA-2019-0085)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.07096

 • Low-mass and High-mass Supermassive Blackholes In Radio-Loud AGNs Are Spun-up in Different Evolution Paths

  Jing Wang, Minzhi Kong, Shunfang Liu, Dawei Xu, Qiang Zhang and Jianyan Wei

  Received: 2019-03-19; Accepted: 2019-05-20

  Manuscript No. MS 4392 (RAA-2019-0075)

 • On the Weak Ly α Emission Line of the BL Lacertae Objects

  Jia Bu, RY Ma, Taotao Fang, Xiao-Di Yu and Xinwu Cao

  Received: 2019-04-05; Accepted: 2019-05-21

  Manuscript No. MS 4394 (RAA-2019-0110)

 • Constraints on axionlike particles with different magnetic field models from the PKS 2155-304 energy spectrum

  Jia Bu and Ya-Ping Li

  Received: 2018-12-19; Accepted: 2019-05-22

  Manuscript No. MS 4395 (RAA-2018-0354)

  Astro-ph Link: arXiv:1906.00357

 • Meta-analysis of Electron Cyclotron Resonance Absorption Features Detected in High-Mass X-ray Binaries

  Dimitris Christodoulou, Silas Laycock and Demosthenes Kazanas

  Received: 2019-04-22; Accepted: 2019-05-22

  Manuscript No. MS 4397 (RAA-2019-0122)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.05363

 • Photometric investigations on two totally eclipsing contact binaries: V342 UMa and V509 Cam

  Kai Li, Qi Qi Xia, Jin-Zhong Liu, Yu Zhang, Xing Gao, Shaoming Hu, Difu Guo, Xu Chen, Dong-Yang Gao and Yuan Liu

  Received: 2019-03-28; Accepted: 2019-05-28

  Manuscript No. MS 4398 (RAA-2019-0087)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.01646

 • Infrared Photometric Properties of Inner and Outer Parts of HII regions

  Anastasiia Topchieva, Vitaly Akimkin and Grigorii Smirnov-Pinchukov

  Received: 2019-03-11; Accepted: 2019-05-27

  Manuscript No. MS 4399 (RAA-2019-0068)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.11077

 • The abundance of massive compact galaxies at 1.0 < z < 3.0 in 3D-HST/CANDELS

  Shiying Lu, Yizhou Gu, Guanwen Fang and Qirong Yuan

  Received: 2018-12-25; Accepted: 2019-05-29

  Manuscript No. MS 4400 (RAA-2018-0360)

  Astro-ph Link: arXiv:1905.12865

 • The spectral principal component analysis of the H_beta region of low-redshift SDSS quasars

  Bin Ma, Zhaohui Shang and Michael Brotherton

  Received: 2019-04-22; Accepted: 2019-05-24

  Manuscript No. MS 4402 (RAA-2019-0123)

 • Early acceleration of electrons and protons at the nonrelativistic quasiparallel shocks with different obliquity angles

  Jun Fang, Chun-Yan Lu, Jing-Wen Yan and Huan Yu

  Received: 2019-03-20; Accepted: 2019-06-02

  Manuscript No. MS 4403 (RAA-2019-0077)

 • Simulation method of Wolter type I grazing incidence telescope imaging in X-ray region

  Peng Liu, Bo Chen, Yachao Zhang, Lingping He and Xiaodong Wang

  Received: 2019-03-08; Accepted: 2019-05-27

  Manuscript No. MS 4404 (RAA-2019-0065)

 • Photometrically estimating the spatially-resolved stellar mass-to-light ratios for low-redshift galaxies

  Cheng Du, Niu Li and Cheng Li

  Received: 2019-05-23; Accepted: 2019-06-03

  Manuscript No. MS 4405 (RAA-2019-0150)

 • Calibration of X-ray telescope prototypes at PANTER

  Zhanshan Wang, Yingyu Liao, Zhengxiang Shen, Jun Yu, Qiushi Huang, Bin Ma, Zhong Zhang, Xiaoqiang Wang, Kun Wang, Chun Xie, Vadim Burwitz, Gisela Hartner, Marlis-Madeleine La Caria and Carlo Pelliciari

  Received: 2019-04-25; Accepted: 2019-06-04

  Manuscript No. MS 4406 (RAA-2019-0127)

  Astro-ph Link: arXiv:1906.06093

 • Broken-up Spectra of the Loop-top Hard X-ray Source during a Solar Limb Flare

  Hao Ning, Yao Chen, Jeongwoo Lee, Zhao Wu, Yang Su and Xiangliang Kong

  Received: 2019-01-17; Accepted: 2019-06-03

  Manuscript No. MS 4407 (RAA-2019-0015)

  Astro-ph Link: arXiv:1906.01284

 • A photmetric study of the high-mass-ratio contact binary AV Puppis

  Quan-Wang Han, Lifang Li and Dengkai Jiang

  Received: 2019-04-27; Accepted: 2019-06-05

  Manuscript No. MS 4408 (RAA-2019-0130)

  Astro-ph Link: arXiv:1906.02466

 • A New Strategy of Estimating Photometric Redshifts of Quasars

  Yanxia Zhang, Jingyi Zhang, Xin Jin and Yongheng Zhao

  Received: 2019-02-26; Accepted: 2019-06-12

  Manuscript No. MS 4409 (RAA-2019-0053)

 • A new data structure for accelerating kinetic Monte Carlo method

  Xuli Zheng, Donghui Quan, hailong zhang, Xiaohu LI, Qiang Chang and Olli Sipilä

  Received: 2019-04-15; Accepted: 2019-06-10

  Manuscript No. MS 4412 (RAA-2019-0118)

 • Hydrodynamical Simulations of the Triggering of Nuclear Activities by Minor Mergers of Galaxies

  Chao Yang, Junqiang Ge and Youjun Lu

  Received: 2019-04-17; Accepted: 2019-05-20

  Manuscript No. MS 4415 (RAA-2019-0120)

 • Constraints on individual supermassive binary black holes using observations of PSR J1909-3744

  Yi Feng, Di Li, Yanrong Li and Jianmin Wang

  Received: 2019-05-15; Accepted: 2019-07-05

  Manuscript No. MS 4418 (RAA-2019-0146)

  Astro-ph Link: arXiv:1907.03460

 • The Jet of FSRQ PKS 1229-02 and its Misidentification as a gamma-ray AGN

  Wei Zhao

  Received: 2019-04-27; Accepted: 2019-07-04

  Manuscript No. MS 4419 (RAA-2019-0131)

  Astro-ph Link: arXiv:1907.03442

 • Alignment between Satellite and Central Galaxies in the EAGLE Simulation: Dependence on the Large-Scale Environments

  Mingge Zhang and Yang Wang

  Received: 2019-04-19; Accepted: 2019-07-06

  Manuscript No. MS 4422 (RAA-2019-0121)

  Astro-ph Link: arXiv:1907.12768

 • Anisotropic turbulence of kinetic Alfven waves and heating in solar corona

  Bheem Jatav and H D Singh

  Received: 2019-05-27; Accepted: 2019-07-09

  Manuscript No. MS 4423 (RAA-2019-0156)

 • A diagnostic on the orbital spectrum of LS 5039 with Fermi-LAT

  Zhi Chang, Shu Zhang, Yu-Peng Chen, Long Ji and Ling-Da Kong

  Received: 2019-04-30; Accepted: 2019-07-17

  Manuscript No. MS 4424 (RAA-2019-0134)

  Astro-ph Link: arXiv:1907.07342

 • Estimation of the elastic thickness over ancient Mare Moscoviense

  Zhen Zhong, Jianguo Yan, Teng Zhang, Zhiyong Xiao and J.Alexis P. Rodriguez

  Received: 2019-04-02; Accepted: 2019-07-17

  Manuscript No. MS 4426 (RAA-2019-0086)

 • Forecasts of cosmological constraints from HI intensity mapping with FAST, BINGO & SKA-I

  Elimboto Yohana, Yi-Chao Li and Yin-Zhe Ma

  Received: 2019-02-20; Accepted: 2019-07-17

  Manuscript No. MS 4431 (RAA-2019-0048)

 • Probing star formation and feedback using CCOSMA and archival data in the CFG028.68-0.28 quasi-sinusoidal filament

  Jin-Long Xu, J Stutzki, Yuefang Wu, Xin Guan, Junjie Wang, M Miller, Yang Chen, Sheng-Li Qin, Junzhi Wang, Chang-Chun Ning, Luo-Bu Danzeng, Tian-Lu Chen, Naiping Yu, Chuan-Peng Zhang, xiaolan liu, Jian-Bin Li, Karl Jacobs, Urs U. Graf, Nan Li, Guo-Yin Zhang and Qi Wu

  Received: 2019-03-03; Accepted: 2019-07-22

  Manuscript No. MS 4432 (RAA-2019-0061)

 • The C/O ratio of He-accreting carbon-oxygen white dwarfs and type Ia supernovae

  Xiao Cui, Bo Wang, Chengyuan Wu, Xiangcun Meng and Zhanwen Han

  Received: 2019-05-25; Accepted: 2019-07-29

  Manuscript No. MS 4433 (RAA-2019-0153)

 • Prediction verification of solar cycles 18-24 and a preliminary prediction of the maximum amplitude of solar cycle 25 based on Precursor Method

  Juan Miao, Xin Wang, Tingling Ren and Zhitao Li

  Received: 2019-06-11; Accepted: 2019-07-27

  Manuscript No. MS 4434 (RAA-2019-0167)

 • NEUTRINO LUMINOSITY OF STARS WITH DIFFERENT MASSES

  yang shi, xun xue, Chunhua Zhu, Zhaojun Wang, lei liu, lin li and Guo-Liang lv

  Received: 2019-03-02; Accepted: 2019-07-23

  Manuscript No. MS 4435 (RAA-2019-0060)

 • A Quark-Nova in the wake of a core-collapse Supernova: a unifying model for long duration Gamma-Ray Bursts and Fast Radio Bursts

  Rachid Ouyed, D. A. Leahy and Nico Koning

  Received: 2019-07-03; Accepted: 2019-07-29

  Manuscript No. MS 4437 (RAA-2019-0197)

 • Spatial Distributions of Sunspot Oscillation Modes at Different Temperatures

  Zhengkai WANG, Song Feng, Linhua Deng and Yao MENG

  Received: 2019-06-17; Accepted: 2019-07-31

  Manuscript No. MS 4439 (RAA-2019-0172)

 • Abnormal real-time detection of light curve based on gated recurrent unit network

  Ruiqing Yan, Wei Liu, Meng Zhu, Yijing Wang, Cong Dai, Shuo Cao, Kang Wu, Yuchen Liang, Xianchuan Yu and Mengfei Zhang

  Received: 2019-05-31; Accepted: 2019-07-29

  Manuscript No. MS 4442 (RAA-2019-0159)

 • The subsurface structure and stratigraphy of the Chang’E-4 landing site: Orbital evidence from small craters on the Von Kármán crater floor

  Xiaohui Fu, Le Qiao, Jiang Zhang, Zongcheng Ling and Bo Li

  Received: 2019-02-14; Accepted: 2019-08-02

  Manuscript No. MS 4443 (RAA-2019-0044)

 • Photometric investigation on the W-subtype contact binary V1197 Her

  Xiao Zhou and Soonthornthum B

  Received: 2019-05-30; Accepted: 2019-08-02

  Manuscript No. MS 4444 (RAA-2019-0158)

  Astro-ph Link: arXiv:1908.00715

 • Interplanetary Consequences and Geo-effectiveness of CME associated with Major Solar Flare from AR NOAA 12673

  shirsh soni, R Gupta and P Verma

  Received: 2018-11-07; Accepted: 2019-07-30

  Manuscript No. MS 4445 (RAA-2018-0285)

 • Search for strong galaxy-galaxy lensing in SDSS-III BOSS

  Xinlun Cheng

  Received: 2019-05-23; Accepted: 2019-08-09

  Manuscript No. MS 4446 (RAA-2019-0151)

 • Active Sub-reflector Research for Large Radio Telescope

  jinqing Wang, Rongbin Zhao, Yongchen Jiang, Zhengxiong Sun, Linfeng Yu, Li Fu, Qinghui Liu, Zhiqiang Shen and Weiming Zheng

  Received: 2019-05-08; Accepted: 2019-06-28

  Manuscript No. MS 4447 (RAA-2019-0137)

 • Co-evolution of Nuclear Rings, Bars and the Central Intensity Ratio of their Host Galaxies

  Aswathy S and Ravikumar C. D

  Received: 2019-04-23; Accepted: 2019-08-09

  Manuscript No. MS 4448 (RAA-2019-0124)

 • Contour Detection in Cassini ISS images based on Hierarchical Extreme Learning Machine and Dense Conditional Random Field

  Xiqi Yang, Qingfeng Zhang and Zhan Li

  Received: 2019-06-03; Accepted: 2019-08-09

  Manuscript No. MS 4449 (RAA-2019-0161)

  Astro-ph Link: arXiv:1908.08279

 • The mini-GWAC optical follow-up of gravitational wave alerts.Results from the O2 campaign and prospects for the upcoming O3 run.

  Damien TURPIN, Chao Wu, Xu-Hui Han, Li-Ping Xin, Sarah Antier, Nicolas Leroy, Li Cao, Hong-Bo Cai, et al

  Received: 2019-04-02; Accepted: 2019-08-16

  Manuscript No. MS 4450 (RAA-2019-0049)

 • Amplifying magnetic fields of a newly born neutron star by stochastic angular momentum accretion in core collapse supernovae

  Noam Soker

  Received: 2019-06-28; Accepted: 2019-08-21

  Manuscript No. MS 4451 (RAA-2019-0187)

 • The kinematical and space structures of IC 2391 open cluster and moving group with Gaia-DR2

  E. S. Postnikova, Waleed H. Elsanhoury, Devesh P. Sariya, Natasha V. Chupina, S. V. Vereshchagin and Ing-Guey Jiang

  Received: 2019-06-18; Accepted: 2019-08-20

  Manuscript No. MS 4454 (RAA-2019-0174)

  Astro-ph Link: arXiv:1908.10094

 • A magnetic confinement nuclear fusion mechanism for solar flares

  YingZhi Zhang

  Received: 2019-07-18; Accepted: 2019-08-24

  Manuscript No. MS 4456 (RAA-2019-0203)

 • Theoretical Approach to Study the Formation of C2H4O2 isomers in Interstellar Medium through reaction between Interstellar Formaldehyde molecules

  Aftab Ahmad, Shivani ***, Alka Misra and Poonam Tandon

  Received: 2019-03-06; Accepted: 2019-08-09

  Manuscript No. MS 4458 (RAA-2019-0054)

 • Development of image motion compensation system for 1.3 m telescope at Vainu Bappu Observatory

  sreekanth vallapureddy, Ravinder Banyal, Sridharan Rengaswamy, Umesh Kamath and Aishwarya Selvaraj

  Received: 2019-07-16; Accepted: 2019-08-28

  Manuscript No. MS 4460 (RAA-2019-0208)

  Astro-ph Link: arXiv:1908.11027

 • Spatial Distributions of Sunspot Oscillation Modes at Different Temperatures

  Zhengkai WANG, Song Feng, Linhua Deng and Yao MENG

  Received: 2019-06-17; Accepted: 2019-07-31

  Manuscript No. MS 4439 (RAA-2019-0172)

 • Synthesising Solar Radio Images From Atmospheric Imaging Assembly Extreme-Ultraviolet Data

  Zhuofei Li, Songhua Hu, Cheng Xin and Mingde Ding

  Received: 2019-05-01; Accepted: 2019-09-10

  Manuscript No. MS 4467 (RAA-2019-0135)

 • The relationship between the radio core-dominance parameter and spectral index in different classes of extragalactic radio sources (III)

  Zhi-Yuan Pei, Junhui Fan, Denis Bastieri, J. H. Yang, Hubing Xiao and Wenxin Yang

  Received: 2019-08-06; Accepted: 2019-09-17

  Manuscript No. MS 4470 (RAA-2019-0229)

 • Study of X-ray Jet Properties of MAXI J1836-194 from Spectral Analysis with the TCAF Solution

  Arghajit Jana, Dipak Debnath, Sandip Chakrabarti and Debjit Chatterjee

  Received: 2019-04-10; Accepted: 2019-09-05

  Manuscript No. MS 4474 (RAA-2019-0114)

Updated: 2019/09/20