Vol 13, No 3 (2013)

Table of Contents

Letters

Twist in a polar blowout jet PDF
Jun-Chao Hong, Yun-Chun Jiang, Jia-Yan Yang, Rui-Sheng Zheng, Yi Bi, Hai-Dong Li, Bo Yang, Da Yang 253-258

Research Papers

The gamma-ray Doppler factor determinations for a Fermi blazar sample PDF
Jun-Hui Fan, Jiang-He Yang, Yi Liu, Jing-Yi Zhang 259-269
High resolution observations of the 6 cm H2CO maser in NGC 6240 PDF
Jun-Zhi Wang, Zhi-Yu Zhang, Yu Gao 270-276
Mass segregation of embedded clusters in the Milky Way PDF
Xin-Yue Er, Zhi-Bo Jiang, Yan-Ning Fu 277-289
Analysis of a selected sample of RR Lyrae stars in the LMC from OGLE-III PDF
Bing-Qiu Chen, Bi-Wei Jiang, Ming Yang 290-312
Extremely metal-poor star candidates in the SDSS PDF
Si-Yao Xu, Hua-Wei Zhang, Xiao-Wei Liu 313-322
Classification study of WISE infrared sources: identification of candidate asymptotic giant branch stars PDF
Xun Tu, Zhong-Xiang Wang 323-333
Stellar spectra association rule mining method based on the weighted frequent pattern tree PDF
Jiang-Hui Cai, Xu-Jun Zhao, Shi-Wei Sun, Ji-Fu Zhang, Hai-Feng Yang 334-342
Long-term hemispheric variation of the flare index PDF
Song Feng, Lin-Hua Deng, Shi-Chun Xu 343-350
Solar flare prediction using highly stressed longitudinal magnetic field parameters PDF
Xin Huang, Hua-Ning Wang 351-358
Data processing and error analysis for the CE-1 Lunar microwave radiometer PDF
Jian-Qing Feng, Yan Su, Jian-Jun Liu, Yong-Liao Zou, Chun-Lai Li 359-372Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209