Vol 12, No 7 (2012)

Mini-Volume: LAMOST Experiment for Galactic Understanding and Exploration

Guest Editor: Joss Bland-Hawthorn

Table of Contents

Mini-Volume: LAMOST Experiment for Galactic Understanding and Exploration

Editorial: The LAMOST survey at the Guo Shou Jing Telescope PDF
Joss Bland-Hawthorn E1-E2
The LEGUE disk targets for LAMOST’s pilot survey PDF
Li Chen, Jin-Liang Hou, Jin-Cheng Yu, Chao Liu, Li-Cai Deng, Heidi Jo Newberg, Jeffery L. Carlin, Fan Yang, Yue-Yang Zhang, Shi-Yin Shen, Hao-Tong Zhang, Jian-Jun Chen, Yu-Qin Chen, Norbert Christlieb, Zhan-Wen Han, Hsu-Tai Lee, Xiao-Wei Liu, Kai-Ke Pan, Jian-Rong Shi, Hong-Chi Wang, Zi Zhu 805-812
The LEGUE high latitude bright survey design for the LAMOST pilot survey PDF
Yue-Yang Zhang, Jeffrey L. Carlin, Fan Yang, Chao Liu, Li-Cai Deng, Heidi J. Newberg, Hao-Tong Zhang, Sébastien Lépine, Yan Xu, Shuang Gao, Norbert Christlieb, Zhan-Wen Han, Jin-Liang Hou, Tsu-Tai Lee, Xiao-Wei Liu, Kai-Ke Pan, Hong-Chi Wang 792-804
The LEGUE input catalog for dark night observing in the LAMOST pilot survey PDF
Fan Yang, Jeffrey L. Carlin, Chao Liu, Yue-Yang Zhang, Shuang Gao, Yan Xu, Li-Cai Deng, Heidi Jo Newberg, Sébastien Lépine, Jin-Liang Hou, Xiao-Wei Liu, Norbert Christlieb, Hao-Tong Zhang, Hsu-Tai Lee, Kai-Ke Pan, Zhan-Wen Han, Hong-Chi Wang 781-791
LAMOST Experiment for Galactic Understanding and Exploration (LEGUE) — The survey’s science plan PDF
Li-Cai Deng, Heidi Jo Newberg, Chao Liu, Jeffrey L. Carlin, Timothy C. Beers, Li Chen, Yu-Qin Chen, Norbert Christlieb, Carl Grillmair, Puragra GuhaThakurta, Zhan-Wen Han, Jin-Liang Hou, Tsu-Tai Lee, Sébastien Lépine, Jing Li, Xiao-Wei Liu, Kai-Ke Pan, Jerry A. Sellwood, Bo Wang, Hong-Chi Wang, Fan Yang, Brian Yanny, Hao-Tong Zhang, Yue-Yang Zhang, Zheng Zheng, Zi Zhu 735-754
The site conditions of the Guo Shou Jing Telescope PDF
Song Yao, Chao Liu, Hao-Tong Zhang, Li-Cai Deng, Heidi Jo Newberg, Yue-Yang Zhang, Jing Li, Nian Liu, Xu Zhou, Jeffrey L. Carlin, Li Chen, Norbert Christlieb, Shuang Gao, Zhan-Wen Han, Jin-Liang Hou, Hsu-Tai Lee, Xiao-Wei Liu, Kai-Ke Pan, Hong-Chi Wang, Yan Xu, Fan Yang 772-780
An algorithm for preferential selection of spectroscopic targets in LEGUE PDF
Jeffrey L. Carlin, Sébastien Lépine, Heidi Jo Newberg, Li-Cai Deng, Timothy C. Beers, Yu-Qin Chen, Norbert Christlieb, Xiao-Ting Fu, Shuang Gao, Carl J. Grillmair, Puragra Guhathakurta, Zhan-Wen Han, Jin-Liang Hou, Hsu-Tai Lee, Jing Li, Chao Liu, Xiao-Wei Liu, Kai-Ke Pan, J. A. Sellwood, Hong-Chi Wang, Fan Yang, Brian Yanny, Yue-Yang Zhang, Zheng Zheng, Zi Zhu 755-771
LAMOST spectral survey — An overview PDF
Gang Zhao, Yong-Heng Zhao, Yao-Quan Chu, Yi-Peng Jing, Li-Cai Deng 723-734

Letters

The nature of the companion of PSR J1719–1438: a white dwarf or an exotic object? PDF
J. E. Horvath 813-816

Research Papers

A two-component jet model based on the Blandford-Znajek and Blandford-Payne processes PDF
Wei Xie, Wei-Hua Lei, Yuan-Chuan Zou, Ding-Xiong Wang, Qingwen Wu, Jiu-Zhou Wang 817-828
Spectroscopic study of globular clusters in the halo of M31 with the Xinglong 2.16 m telescope II: dynamics, metallicity and age PDF
Zhou Fan, Ya-Fang Huang, Jin-Zeng Li, Xu Zhou, Jun Ma, Yong-Heng Zhao 829-844
Properties of the high-mass star forming region IRAS 22475+5939 PDF
Xiao-Lan Liu, Jun-Jie Wang 845-856
IPS observation system for the Miyun 50 m radio telescope and its commissioning observation PDF
Xin-Ying Zhu, Xi-Zhen Zhang, Hong-Bo Zhang, De-Qing Kong, Hui-Peng Qu 857-864Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209