ChJAA Vol 5, No 4 (2005)

Table of Contents

Research Papers

An Analytic Model of Galactic Winds and Mass Outflows PDF
Cheng-Gang Shu, Hou-Jun Mo, Shu-De Mao 327-346
Stellar Population Analysis of Galaxies based on Genetic Algorithms PDF
Abdel-Fattah Attia, H. A. Ismail, I. M. Selim, A. M. Osman, I. A. Isaa, M. A. Marie, A. A. Shaker 347-355
Discovery of 13 New Variable Stars in the Field of the Open Cluster NGC 2168 (M35) PDF
Juei-Hwa Hu, Wing-Huen Ip, Xiao-Bin Zhang, Zhao-Ji Jiang, Jun Ma, Xu Zhou 356-362
Evidence of Evolution in the Dense Cores in Massive Star Forming Regions PDF
Jian-Jun Zhou, Jarken Esimbek, Ji-Xian Sun, Bing-Gang Ju, Jing-Jiang Sun 363-370
The Effect of Method of Constructing the Mass Distribution on Single Stellar Populations PDF
Feng-Hui Zhang, Li-Fang Li, Zhan-Wen Han 371-378
Precession of the Orbital Plane of Binary Pulsars and Significant Variabilities PDF
Bi-Ping Gong 379-398
Quantum Instability of Magnetized Stellar Objects PDF
R. González Felipe, H. J. Mosquera Cuesta, A. Pérez Martínez, H. Pérez Rojas 399-411
A Narrow Band Chandra X-ray Analysis of SNR 3C 391 PDF
Yang Su, Yang Chen 412-418
Population Synthesis for Mira Variables PDF
Chun-Hua Zhu, Chao-Zheng Zha 419-425
Magneto-induced Line Broadening of Magneto-sensitive Lines in Solar Magnetized Atmospheres PDF
Zhong-Quan Qu, Shuai Wang, Cheng-Lin Xu, Xiao-Yu Zhang, Ming-Guo Sun, Chun-Lan Jin 426-432
A New Solar Radio Spectrometer at 1.10–2.06GHz and First Observational Results PDF
Hui-Rong Ji, Qi-Jun Fu, Yi-Hua Yan, Yu-Ying Liu, Zhi-Jun Chen, Cheng-Ming Tan, Cong-Ling Cheng, De-Bang Lao, Shu-Ke Li, Zhi-Qiang Wang, Min-Hong Yu, Jian-Nong Liu, Li-Kang Zhang, Ji-Yong Gao 433-441
ERRATUM: ''Statistics of the Galactic Supernova Remnants'' (ChJAA, 5(2), 165 [2005]) PDF
Jian-Wen Xu, Xi-Zhen Zhang, Jin-Lin Han 442-442Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209