ChJAA Vol 4, No 5 (2004)

Table of Contents

Letters

Discovery of Three Variable Stars in Direction toward NGC 4565 PDF
Lei Li, Hong Wu, Xiao-Bin Zhang, Ya-Bo Wu, Xu Zhou, Zhao-Ji Jiang, Jun Ma 411-414

Research Papers

SDSS J022119.84+005628.4: A Radio-Loud Narrow-Line Seyfert 1 Galaxy with Star Formation in its Nucleus PDF
Jing Wang, Jian-Yan Wei, Xiang-Tao He 415-426
Chandra  Observations of the Flat Spectrum Seyfert-2 Galaxies NGC 2110 and NGC 7582 PDF
Hui Dong, Sui-Jian Xue, Cheng Li, Fu-Zhen Cheng 427-439
Molecular Gas and Dust in the Massive Star Forming Region S 233 IR PDF
Rui-Qing Mao, Qin Zeng 440-454
Afterglow Light Curves of Jetted Gamma-ray Burst Ejecta in Stellar Winds PDF
Xue-Feng Wu, Zi-Gao Dai, Yong-Feng Huang, Hai-Tao Ma 455-472
X-ray Flashes from Off-axis Nonuniform Jets PDF
Zhi-Ping Jin, Da-Ming Wei 473-480
Visible and Near-Infrared Contrast of Faculae in Active Region NOAA 8518 PDF
Yan Xu, Guo Yang, Jiong Qiu, Tom J. Spirock, Ju Jing, Carsten Denker, Haimin Wang 481-489
Corrections to Solar Thermal Structure when a Turbulent Magnetic Field is Included PDF
Yi Liao, Shao-Lan Bi 490-498
The Q Values of the Galilean Satellites and their Tidal Contributions to the Deceleration of Jupiter's Rotation PDF
Hong Zhang, Cheng-Zhi Zhang 499-Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209