ChJAA Vol 4, No 4 (2004)

Table of Contents

Research Papers

UBVI Surface Photometry of the Spiral Galaxy NGC 300 in the Sculptor Group PDF
Sang Chul Kim, Hwankyung Sung, Hong Soo Park, Eon-Chang Sung 299-310
The Synchrotron Emission of Jets with Transverse Velocity Discrepancy PDF
Hui-Quan Li, Jian-Cheng Wang, Li Xue 311-319
Spin Evolution of Neutron Stars in OB/X-ray Binaries PDF
Fan Zhang, Xiang-Dong Li, Zhen-Ru Wang 320-334
Time-dependent Behaviour of the Low Amplitude δ Scuti Star HD 52788 PDF
Ai-Ying Zhou 335-342
Golden Ratio Sinusoidal Sequences and the Multimode Pulsation of the δ Sct Star V784 Cassiopeiae PDF
Juan Garcia Escudero 343-348
The Role of T50 in the Classification of Gamma-ray Bursts PDF
Xiao-Hong Zhao, Yi-Ping Qin, Yun-Ming Dong, Zhao-Yang Peng 349-356
On the Positronium Continuum and 0.511 MeV Line in Solar Flares PDF
Wei-Qun Gan, Jin Chang, You-Ping Li, Yang Su, L. I. Miroshnichenko 357-364
Calibration of Vector Magnetogram with the Nonlinear Least-squares Fitting Technique PDF
Jiang-Tao Su, Hong-Qi Zhang 365-376
Unusually Broadened Spectral Profiles Observed in Solar Prominences PDF
Hui Li, Jian-Qi You, Eijiro Hiei 377-389
Upgrade Procedure for the Delingha 13.7-m Telescope PDF
Ying-Xi Zuo, Ji Yang, Sheng-Cai Shi, Shan-Huai Chen, Li-Ben Pei, Qi-Jun Yao, Jin-Jiang Sun, Zhen-Hui Lin 390-396
A Performance Study of the CCD Cameras of the Joint Laboratory of Optical Astronomy PDF
Bao-An Yao, Chun-Sheng Zhang, Qing Lin 397-Print ISSN: 1674-4527

Online ISSN: 2397-6209