About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
Erratum: “The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S mission — I. Scientific objectives and overview” (2019, RAA, 19, 158) Hui Li, Bo Chen, Li Feng, Ying Li, Yu Huang, Jing-Wei Li, Lei Lu, Jian-Chao Xue, Jie Zhao, Yu-Tong Yang, Wei-Qun Gan, Cheng Fang, Ke-Fei Song, Hong Wang, Ling-Ping He, Bo Zhu, Cheng Zhu, Lei Deng, Hai-Chao Bao, Cai-Xia Cao, Zhong-Guang Yang, Quan-Feng Guo, Bei-Li Ying
Interacting system NGC 7805/6 (Arp 112) and its tidal dwarf galaxy candidate Zhen-Xing Fu, Chandreyee Sengupta, Ramya Sethuram, Bikram Pradhan, Mridweeka Singh, Kuntal Misra, Thomas C. Scott, Yin-Zhe Ma

CURRENT ISSUE