About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
The Lyman-alpha Solar Telescope (LST) for the ASO-S mission – II. design of LST Bo Chen, Hui Li, Ke-Fei Song, Quan-Feng Guo, Pei-Jie Zhang, Ling-Ping He, Shuang Dai, Xiao-Dong Wang, Hai-Feng Wang, Chun-Long Liu, Hong-Ji Zhang, Guang Zhang, Yunqi Wang, Shi-Jie Liu, Hong-Xin Zhang, Lei Liu, Shi-Lei Mao, Yang Liu, Jia-Hao Peng, Peng Wang, Liang Sun, Zhen-Wei Han, Yan-Long Wang, Kun Wu, Guang-Xing Ding, Peng Zhou, Xin Zheng, Ming-Yi Xia, Qing-Wen Wu, Jin-Jiang Xie, Ya Chen, Shu-Mei Song, Hong Wang, Bo Zhu, Chang-Bo Chu, Wen-Gang Yang, Li Feng, Yu Huang, Wei-Qun Gan, Ying Li, Jing-Wei Li, Lei Lu, Jian-Chao Xue, Bei-Li Ying, Ming-Zhe Sun, Cheng Zhu, Wei-Min Bao, Lei Deng, Zeng-Shan Yin
Hard X-ray Imager (HXI) onboard the ASO-S mission Jian Wu, Jin Chang, Yi-Ming Hu, Yang Su, Deng-Yi Chen, Zhe Zhang, Yan Zhang, Jian-Ping Wang, Yao-Ming Liang, Tao Ma, Jian-Hua Guo, Ming-Sheng Cai, Yong-Qiang Zhang, Yong-Yi Huang, Xiao-Yan Peng, Zong-Bin Tang, Xuan Zhao, Hong-He Zhou, Lian-Guo Wang, Jing-Xing Song, Miao Ma, Guang-Zhou Xu, Jian-Feng Yang, Di Lu, Ying-Hong He, Jin-You Tao, Xiao-Long Ma, Bao-Gang Lv, Yan-Ping Bai, Cai-Xia Cao, Yu Huang, Wei-Qun Gan
Simulations and software development for the Hard X-ray Imager onboard ASO-S Yang Su, Wei Liu, You-Ping Li, Zhe Zhang, Hurford J. Gordon, Wei Chen, Yu Huang, Zhen-Tong Li, Hao-Xiang Wang, Fan-Xiao Yu Xia, Chang-Xue Chen, Wen-Hui Yu, Fu Yu, Jian Wu, Wei-Qun Gan, Xian-Kai Jiang
Design of the Full-disk MagnetoGraph (FMG) onboard the ASO-S Jia-Ben Lin, Fu Li, Jian-Feng Yang, Hai-Ying Zhang, Yuan-Yong Deng, Jun-Feng Hou, Zhen Wu, Qian Song, Wei Duan, Xian-Yong Bai, Dong-Guang Wang, Juan Lv, Wei Ge, Jia-Ning Wang, Zhao-Ying Zheng, Chen-Jie Wang, Nan-Ge Wang, Hou-Kun Ni, Yi-Zhong Zeng, Yang Zhang, Xiao Yang, Ying-Zi Sun, Zhi-Yong Zhang, Xiao-Fan Wang

CURRENT ISSUE