About Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA) publishes research in the rapidly growing area of astronomy and astrophysics. RAA has a worldwide audience. It accepts original submissions from all over the world and is internationally published and distributed by IOP.

Learn more

Research in Astronomy and Astrophysics (RAA)

  • Most Read
  • Past Issues
The design and implementation of a ROACH2+GPU based correlator on the Tianlai dish array Chen-Hui Niu, Qun-Xiong Wang, David MacMahon, Feng-Quan Wu, Xue-Lei Chen, Ji-Xia Li, Hai-Jun Tian, Guillaume Shippee, Dan Werthimer, Xiao-Ping Zheng
Lunar surface potential and electric field Lei Li, Yi-Teng Zhang, Bin Zhou, Yong-Yong Feng
Insight-HXMT observations of the Crab pulsar You-Li Tuo, Ming-Yu Ge, Li-Ming Song, Lin-Li Yan, Qing-Cui Bu, Jin-Lu Qu
Dish Verification Antenna China for the SKA: design, verification and status Biao Du, Yang Wu, Yuan-Peng Zheng, Xiao-Ming Chai, Sheng-Hua Yu, Guo-Xi Liu, Hai-Dong Wang, Yi-Fan Zhang, Bin Liu, Ye-Zhao Yu, Hong-Wei Xi, Long Chen, Lei Yu, Dong-Liang Liu, Cheng-Jin Jin, Bo Peng

CURRENT ISSUE